017. Blago nama, evo našeg kuma

Varijetet: D
Tema: Od kolevke do groba
Registracioni broj: ZTI_AP_8166g
Naziv: Blago nama, evo našeg kuma
Mesto: Čanad
Pevala Rakila Neduca (r. Bunjevac, 76)
Datum zapisa: 28. 2. 1959
Sakupljač: Tihomir Vujičić
Notni zapis: Tihomir Vujičić

Napomena: Svadbena pesma koja je pevana prilikom dolaska kuma u mladoženjinu kuću. Svadbeni dvostihovi se u ovom slučaju izvode na melodiju bećarca. Zapis varijante objavljen u Zbirci (br. 93).

NOTE

TEKST

Blago nama, blago nama,
evo našeg kuma,
blago nama, blago nama,
evo našeg kuma!

Blago nama, evo našeg kuma!
Volem kuma neg zlatnog goluba:
golub biti, pa će odleteti,
a s kumom ću rujno vino piti.