Impresum

Onlajn Prilog su uredili:
Izbor i priprema za objavljivanje zvučnih zapisa i dokumenata: Jelena Jovanović, Danka Lajić Mihajlović
Beleške uz zvučne zapise i dokumente: Jelena Jovanović, Danka Lajić Mihajlović, Marija Klobčar (A varijetet), Andor Veg (026–049 svadbene melodije iz Lukovišća), Laslo Halas (radio emisija tamburaškog orkestra iz Tukulje, 102), Nataša Marjanović (crkvene pesme 143-149)

Fotografije iz arhive porodičnog arhiva Vujičić: Marijeta Vujičić

Urednici onlajn Priloga: Pal Rihter, Sofija Kaplan, Pera Lastić

Korektura, lektorisanje: Balaž Deri, Sofija Kaplan, Pera Lastić, Daniel Liptak, Pal Rihter, Andor Veg, Marijeta Vujičić

Prevod: Marija Bajzek, Balaž Deri, Sofija Kaplan, Pera Lastić, Ištvan Čaba Nemet, Pal Rihter, Andor Veg, Marijeta Vujičić

Web development: Natalija Zađva, Sofija Kaplan, Žolt Vizinger

Notografija: Sabina Babet Čonka

Dizajn: Gita Demeter

Na početnoj strani je portret Tihomira Vujičića, snimak Tamaša Kovača (1973, Budimpešta, privatna svojina)

Sufinaniranje onlajn priloga: Marijeta Vujičić, Udruženje Vujičić, Srpski institut (Budimpešta)

© Autori, izdavači, urednici
© Naslednici Tihomira Vujičića
© Muzikološki institut ICHN, 2022
© Srpski institut, Budimpešta

Izdavač:
Muzikološki institut ICHN, Istraživačka mreža „Lorand Etveš“
Srpski institut, Budimpešta

Skraćenice koje se koriste u Prilogu:
NM-MH = muzejski cilindar; fonografski cilindar u vlasništvu Etnografskog muzeja u Budimpešti
MZA-VT-AV = Audiovizuelni dokument iz zaostavštine Tihomira Vujičića koja se čuva u Muzikološkom institutu ICHN, Mađarski muzički arhiv XX-XXI veka
VT-Dig = Skenirani papirni dokument iz zaostavštine Tihomira Vujičića koja se čuva u Muzikološkom institutu ICHN, Mađarski muzički arhiv XX-XXI veka
ZTI_Mg = magnetofonska traka, u zbirci Muzikološkog institutua ICHN
ZTI_AP = Akademski Piral, gramafonska ploča sa mikrobrazdama koja se može poslušati pomoću LP plejera, u zbirci Muzikološkog instituta ICHN