081. Dockan pođo’ iz Novoga Sada

Varijetet: D
Tema: Lirske pesme
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.050B (24.00–26.46)
Naziv: Dockan pođo’ iz Novoga Sada
Mesto: Batanja
Pevala braća Aleksandar Rockov (43) i Nenad Rockov (38)
Datum zapisa: 1958
Sakupljač: Tihomir Vujičić
Notni zapis: Tihomir Vujičić

Napomena: Lirska, ljubavna pesma, izvedena na bas, sa karakterističnom ornamentikom u vodećem glasu i izuzetnom usklađenošću pevačkih deonica (u pogledu tembra, ritma, sazvučja), prepoznatljivom kao karakteristika izvođenja ovih pevača (numere 090). Istu pesmu snimio je Joca Mlinko Mimika iz Mola „uz pratnju tamburica” na gramofonskoj ploči od 78 rpm Columbia E 1521 /67285.

Zapis pesme je objavljen u zbirci (br. 196).

NOTE

TEKST

Dockan pođo(h) iz Novoga Sada,
dockan pođo(h) iz Novoga Sada,*
oj, Jovane, moj đerdane,
ta, moj mili dragane.
Oj, Jovane, moj đerdane,
ta, moj mili dragane.

Dockan pođo(h) iz Novoga Sada,
sreto(h) Maru u tesnom sokaku,
ja joj rek’o po dva po tri puta:
– More, Maro, svrni mi sas** puta!
Al’ je Маrа žeravica ljuta,
ne htede mi svrnuti sas puta.
Otkide mi dugme sa kaputa,
a ja njojzi šlingeraj sa skuta.

RUKOPIS

60. Dockan pođoh iz Novoga Sadatekst pesme, Batanja, rukopis (lat.); VT_Dig_00014_002

*Napomena urednika: Ovde je navod teksta pesme dopunjen tako što je uneto ponavljanje melostiha i ponavljanje refrena, prema notnom zapisu i prema terenskom audio snimku (br. 081. u Prilogu). Premda u prvom izdanju stoji „se s puta“, a u rukopisnom zapisu pesme stoji „sa puta“ (v. Sliku br. 60), rešenje „sas puta“ ovde je primenjeno na osnovu terenskog zvučnog snimka, gde se ovaj oblik predloga jasno čuje.