022. Ajoj, mati moja mila

Varijetet: D
Tema: Od kolevke do groba
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.104 (31.05–33.33)
Naziv: Ajoj, mati moja mila
Mesto: Čanad
Naricala Marika Jenovac (60)
Datum zapisa: 1959
Sakupljač: Tihomir Vujičić
Notni zapis: Tihomir Vujičić

Napomena: Naricaljka (ćerke za majkom). Na snimku se jasno čuju plač i jecaji između melostihova, koje je Vujičić naznačio u zapisu teksta, a koji u transkripciji izostaju (v. sliku 29).

Zapis je objavljen u Zbirci (br. 121).

NOTE

TEKST

Ajoj, mati moja mila [plače]
a što si me prevarila,
pa si nuz bašču otišla?

Kad sam telegram dobila:
Leposava se pod zemlju položila, [plače]
a za brata nikad ništa ne zna,
on je, kukavan, u rat nest’o. [plače]
Nit’ znam da li ga dušmanska kugla pogodila,
nit’ znam da li ga crno more progutalo? [plače]
Evo, četrnajst je godina, nikad za njega ne znam ništa. [plače]

Ajao, mati, ime, fala ti,
ajao, mati, ime, fala ti.
Ta što ga nisi sačuvala?
Pa da si ga ovamo uputila,
pa ja bi ga bolje bila sklonila
i prid kuglu ne bi’ ga bila uputila.
Ajaoj, dragi brat moj Pera,
ajaoj, teret moj veliki!

RUKOPIS

Sirató kézirata, Magyarcsanád
29. Ајој, mati moja mila – tekst naricanja, Čanad, rukopis