004. Svet Gregor doktora

Varijetet: A
Registracioni broj: NM-MH 1224c
Početak pesme: Svet Gregor doktora [Sveti Gregor doktor]
Mesto: Tišina/Csendlak
Pevao: Franc Džuban (45)
Datum zapisa: 1898
Sakupljač: Bela Vikar (Vikár Béla)

Napomena : Koleda namenjena prikupljanju poklona za učitelja, nastavnika. Nastavnici su uglavnom bili orguljaši i pojci, a njihova plata u Kraljevini Ugarskoj do 1910. godine zasnivala se uglavnom na darovima pojedinaca. Pesma je prevedena sa mađarskog i u celini je objavljena 1845. godine u knjizi Jožefa Košiča (Kossics József) Zobriszani Szloven i Szlovenka med Műrov in Rábov (Školovani Slovenac i Slovenka između Mure i Rabe). Njena poruka je bila da pozove decu u školu, kao i da opravda smisao školovanja. Institucionalizacijom škole, „koledanje na svetog Grgura“ je preneto na učenike: u ime učitelja dva najbolja učenika su mu skupljala poklone.

Zapis nije objavljen u Zbirci.

Rukopis

Svet Gregor doktora – szöveg és dallamlejegyzés kézirata
4. Svet Gregor doktora – manuscript of the notation and of lyrics