107. Помисли се, мила мати, кад си била млада

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.050B_03.38–05.02
Назив или текст: Помисли се, мила мати, кад си била млада
Место: Мартинци
Изводено: „Ковачевићка” (жене Стеве Ковачевића), народни хор и тамбурашки оркестар (и мушки гласови)
Датум записа: непознат

Напомена: Исти извођачи као код претходне нумере, с тим што се певању прикључују мушки гласови. – Песма за игру, снимљена мимо функције – самог играња. Веселог карактера и живог темпа, у дводелном музичком метру, редови по ритму типа игре свињара (тзв. канáсзтáнц). Строфична структура (катрени са парно римованим дистисима, у певању се понавља други стих; изузетак је трећа строфа, у овој прилици сведена на први дистих), са инструментално изведеном мелодијом (вокалне) строфе као интерлудијумом. Симетричност форме појачава правилност укључивања мушких вокала при понављању стиха. Сазвучна структура кључно је одређена паралелним кретањем гласова у терцном одстојању, те класичним хармонским односима, укључујући каденцирање на тоници.
Запис мелодије није објављен.